NASA-SE Turkey Trot, CMP, Sat, 07-Nov-09 - HistorGuy